Terms & Conditions

Artikel 1. Defnities

In deze 22 algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Colorful Penguins, vertegenwoordigd door Felix Plakolb, Kenny Stroobandt, Erick Hille, en Nick Schellingerhout. De wederpartij: de opdrachtgever

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De opdrachtgever wordt geacht bij het verstrekken van opdrachten kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, waarvan slechts kan worden afgeweken na schriftelijke toestemming.
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden door Colorful Penguins niet aanvaard, behalve na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door Colorful Penguins gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Colorful Penguins is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. Colorful Penguins heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Alle opgaven van Colorful Penguins van getallen, specifcaties en/of andere aanduidingen worden met zorg gedaan. Colorful Penguins kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Colorful Penguins zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Colorful Penguins het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij werkzaamheden buiten de thuislocatie komen de kosten van vervoer, reis- en verblijfkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van vergeefse reizen worden eveneens in rekening gebracht.
 4. Als kilometervergoeding wordt een bedrag van € 0,19 per kilometer berekend.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Colorful Penguins aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Colorful Penguins worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Colorful Penguins zijn verstrekt, heeft Colorful Penguins het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Colorful Penguins de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Colorful Penguins heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 8. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffngen en alle andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.
 9. Al het opgenomen en bewerkte materiaal wordt, indien de opdrachtgever dit verlangt, bewaard in het archief van Colorful Penguins. De opdrachtgever dient dit wel aan te geven alvorens de productie is opgeleverd. Na oplevering kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het archiveren. De archiveringskosten zijn afhankelijk van duur Algemene leveringsvoorwaarden en de grootte van het project. Indien de opdrachtgever dit verlangt, wordt een offerte opgesteld. De opdrachtgever heeft niet het recht over dit materiaal te beschikken en het eigendomsrecht blijft van Colorful Penguins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij diefstal, vermissing, brand of enige andere vorm van verlies kan Colorful Penguins maximaal aansprakelijk worden gesteld voor de reeds betaalde archiveringskosten.

 

Artikel 5. Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 2. a) de opdrachtgever het werk schriftelijk heeft goedgekeurd;
 3. b) het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 4. c) Colorful Penguins schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en dat opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 5. d) opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 14 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 6. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgaaf van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Colorful Penguins.
 7. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Colorful Penguins in gelegenheid stellen het werk opnieuw te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daar opnieuw op van toepassing.

 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Colorful Penguins derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Colorful Penguins zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst fnanciële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Colorful Penguins de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Colorful Penguins daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Colorful Penguins geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Colorful Penguins zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Elk gebruik van het opgeleverde werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Colorful Penguins.
 2. Alle door Colorful Penguins verstrekte stukken, zoals dvd’s, cd’s, video’s, foto’s, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Colorful Penguins worden verveelvoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Colorful Penguins totdat de daarvoor verschuldigde prijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel is voldaan.
 4. Colorful Penguins behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De rechten en copyright op al het materiaal blijven te allen tijde bij Colorful Penguins, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het intellectuele eigendom is niet overdraagbaar.

 

Artikel 10. Opzegging overeenkomst

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee volle kalendermaanden in acht te nemen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is deze verplicht de tot dan toe gedane productiekosten te vergoeden, inclusief de reserveringen en uitgaven welke niet meer geannuleerd kunnen worden.

 

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Colorful Penguins op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 2. a) na het sluiten van de overeenkomst aan Colorful Penguins ter kennis gekomen omstandigheden geven Colorful Penguins goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. b) indien Colorful Penguins de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 4. In bovengenoemde gevallen is Colorful Penguins bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Colorful Penguins een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Annulering geplande werkdagen

Geplande werkdagen kunnen zonder consequenties worden verplaatst c.q. geannuleerd mits tenminste rekening wordt gehouden met een termijn van meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht, dat wil zeggen, voor aanvang van de reistijd. Dit geldt met uitzondering van gereserveerde apparatuur, en/of andere gemaakte afspraken en daaruit voortvloeiende kosten ten behoeve van de geplande werkdag(en) voor de opdrachtgever. Vindt de verplaatsing c.q. annulering plaats na deze termijn, dan geldt:

 1. a) bij verplaatsing c.q. annulering minder dan 48 uur van te voren wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 2. b) bij verplaatsing c.q. annulering minder dan 24 uur van te voren wordt 75% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 3. c) bij verplaatsing c.q. annulering op de dag zelf wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Artikel 13. Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Colorful Penguins.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Colorful Penguins de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Colorful Penguins slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
 4. De opdrachtgever heeft recht op 2 feedback rondes bij geen extra kosten vallen. Deze 2 rondes betrekken niet tot grote veranderingen zoals bijvoorbeeld het veranderen van het lied, of verandering van de visuele daarstelling die uit de geleverde brief gekomen is.

 

Artikel 14. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Colorful Penguins, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Colorful Penguins met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Colorful Penguins niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Colorful Penguins mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Colorful Penguins kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering signifcante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

 

Artikel 15. Betaling

 1. Opdrachten van €2.000,- tot € 4.500,- dienen door de opdrachtgever te worden voldaan in twee termijnen: 30% bij tekenen van de opdracht en 70 % na oplevering uiterlijk binnen 30 dagen na oplevering. Opdrachten van €4.500,- tot € 7.500,- dienen door de opdrachtgever te worden voldaan in twee termijnen: 50% bij tekenen van de opdracht en 50 % na oplevering uiterlijk binnen 30 dagen na oplevering. Opdrachten boven €7.500,- dienen te worden voldaan in drie termijnen: 30 % bij het tekenen van de opdracht; 30 % gedurende en 40 % na afoop van de dienstverlening.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Colorful Penguins aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim, ook wanneer geen aanmaning of ingebrekestelling heeft plaats gevonden; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd, vermeerderd met 2%.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is en niet heeft voldaan aan de gestelde betalingsverplichting van 30 dagen, heeft Colorful Penguins het recht de overeenkomst per direct eenzijdig te ontbinden. De opdrachtgever is desondanks alsnog verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Colorful Penguins en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Colorful Penguins onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Vracht-, verpakkings- en afeveringskosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. Als er niet voor consumpties (eten en drinken) gezorgd word draagt de opdrachtgeven de door Colorful Penguins gemaakte kosten.
 8. Bij annulering van de opdracht, worden de tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 16. Vergoeding gebruik van beelden

 1. De vergoeding voor het gebruik van audiovisuele beelden geproduceerd door Colorful Penguins bedraagt 25,- euro per seconde/photo (exclusief BTW) en is voor eenmalig gebruik, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het eigendomsrecht van de gebruikte beelden blijft te allen tijd van Colorful Penguins,
 3. Bij gebruik van beeldmateriaal is de afnemer verplicht een copyright- en naamsvermelding te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.
 4. De wederpartij zal een kopie van alle producties toezenden waarin de beelden van Colorful Penguins gebruikt zijn via bovenstaand adres, inclusief de drager waarop Colorful Penguins het materiaal heeft aangeleverd. Dit dient plaats te vinden binnen 14 dagen na oplevering van de productie.
 5. Als Colorful Penguins constateert dat gebruik is gemaakt van beelden uit het door haar geproduceerde producties zonder dat hiervoor een regeling is getroffen, is zij, indien zij desondanks, onverplicht, alsnog toestemming zou willen verlenen, gerechtigd de verschuldigde vergoedingen te verhogen met een toeslag van 50 %.

 

Artikel 17. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien Colorful Penguins aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Indien Colorful Penguins aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Colorful Penguins, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Colorful Penguins beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, te weten het gedeelte dat betrekking heeft op het honorarium. Het honorarium betreft de beloning voor (geestes)arbeid met uitzondering overige gemaakte kosten zoals van apparatuurhuur, reiskosten, etc.
 3. Colorful Penguins is voorts niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de opdrachtgever, van personeelsleden van de opdrachtgever, van door de opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door de opdrachtgever toegelaten publiek, noch voor tenietgaan en beschadiging van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheid en soortgelijke omstandigheden, uit, respectievelijk in, onroerende zaken of reportagewagens, een en ander behoudens opzet of grove schuld van Colorful Penguins.
 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Colorful Penguins of haar ondergeschikten.
 6. Colorful Penguins is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Colorful Penguins geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen of ziekte bij Colorful Penguins of derden worden daaronder begrepen.
 2. Colorful Penguins heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Colorful Penguins haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Colorful Penguins opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Colorful Penguins niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Colorful Penguins bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Colorful Penguins is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Colorful Penguins het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Colorful Penguins en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22. Wijziging en vindplaats voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam en te vinden op de website van Colorful Penguins, te weten http://www.colorfulpenguins.com.
 2. Van toepassing zijn in de eerste plaats de voorwaarden zoals getekend bij tot stand komen van de overeenkomst ofwel indien niet getekend zoals de voorwaarden gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.